O společnosti

 • Společnost ENVISAN-GEM,a.s. vznikla v roce 1993 v reakci na potřeby trhu v oblasti ochrany životního prostředí. Za více než 20 let existence se společnost vyvinula do podoby multifunkční organizace, jejíž činnost zasahuje nejen do oblasti služeb v oboru ale významně působí i v oblasti spolupráce s veřejnými výzkumnými institucemi. Společnost má vlastní výzkumné a inovační centrum a její technologie byly a jsou uplatňovány nejen v oblasti ochrany životního prostředí ale i např. v zemědělském, rybářském či zpracovatelském průmyslu.
 • Za 20 let ENVISAN-GEM,a.s. vyčistila více než 1 milion m3 zemin, revitalizovala stovky hektarů zamořených území, zlikvidovala nebo recyklovala stovky tisíc tun nebezpečných odpadů. Technologie společnosti nalezly uplatnění nejen na tuzemském trhu ale např. i při sanacích za polárním kruhem, či při čištění odpadních vod v Indii.
 • Společnost má zaměstnance certifikované pro odběry podzemníchvod, kontaminovaných materiálů, vzorkování odpadů a nakládání s chemickými látkami.

stazeny-soubor-1.jpgstazeny-soubor-2.jpgstazeny-soubor-3.jpgstazeny-soubor-4.jpg

Příklady aktivit společnosti: 

Hydrogeologický průzkum a stanovení rozsahu znečištění

 • Obvykle je průzkum znečištění prováděn s cílem objektivizovat míru a rozsah znečištění zájmové lokality.
 • Dále je účelem doplnění údajů o znečištěné lokalitě, tj. upřesnění míry a rozsahu kontaminace a charakteristika složení znečištění.
 • Průzkum se zaměřuje na znečištěné stavební konstrukce (podlahy, stěny, základy) nebo na zasažené horninové prostředí, podzemní vodu či půdní vzduch. Průzkumné práce jsou zajišťovány a prováděny v průmyslových areálech obytných oblastech či volné krajině.Rozsah prováděných prací

 • rekognoskace terénu
 • zpracování dostupných údajů u původu vzniku znečištění
 • návrh průzkumných prací, vypracování projektu průzkumu
 • provedení průzkumných prací:
 • atmogeochemický průzkum (ECOPROBE 3.0)
 • zhotovení průzkumných vrtů
 • odběry vzorků (stavební konstrukce, zeminy, podzemní vody, půdní vzduch)
 • zajištění analýz vzorků pro stanovení obsahu a složení kontaminace
 • vyhodnocení získaných výsledků, vypracování projektu sanačního zásahu.

Biologické technologie a Integrované technologie

 • Vlastní technologie společnosti ENVISAN-GEM, a.s. jsou využitelné při dekontaminaci znečištěného horninového prostředí, podzemní vody, či k úprav odpadů a čištění průmyslových odpadních vod.
 • Technologie jsou využívány v uspořádání ex-situ , on-site a při vhodných hydrogeologickýchpodmínkách in-situ. Technologie se někdy kombinují s klasickými fyzikálně -chemickými sanačními technologiemi (čerpání a dekontaminace podzemní vody, venting, air-sparging, soil flushing, bioventing, apod.). Jsou využívány pro dokončení sanace in-situ, kdy se účinnost ostatních fyzikálně chemických postupů snižuje a sanace přestává být efektivní. Systém managementu kvality při aplikaci biologických technologií společnosti ENVISAN-GEM, a.s. ENVI-GEM, ENVI-BIOWASH, ENVI-BIOFLUSH, ENVI-BIOSTAB probíhá v souladu s požadavky ČSN EN ISO 9001:2009.

ENVI-GEM

 • Technologie ENVI - GEM se používá k čištění vytěžených materiálů nadekontaminačních plochách ex-situ, může být aplikována in-situ na dočištění saturované inesaturované zóny i podzemní vody a dále v biologickém suspenznímsystému (tzv. slurry phase).
 • Metoda využívá aerobní biodegradační aktivity autochtonních (původních) mikroorganismů a v některých případech činnosti bakterí rodů Pseudomonas a Acinetobacter, které jsou součástí bakteriálního preparátu GEM-100.
 • Analýza je následována jednotlivými technologickými zákroky, tj. přídavek makrobiogenních prvků, aplikacebakteriálníhopreparátu, vlhčení, atd.
 • Biologický rozklad podporuje snížení koncentrace organických polutantů a dosažení sanačního limitu.

ENVI-BIOWASH

 • Tato technologie kombinuje účinky povrchově aktivní látky a biologického rozkladu a využívá povrchově aktivní látku SUPERNEU®-R. Působením povrchově aktivní látky dochází k uvolnění sorbovanéhoznečištění. Vzniklý komplex polutant-povrchově aktivní látka je následně biologicky odbourán.
 • SUPERNEU®-R je neiontová povrchově aktivní látka s nízkou toxicitou a je snadno biologickyrozložitelná (Biologická odbouratelnost > 80%). Technologie ENVI-BIOWASH je úspěšněpoužívána při ex-situ nebo in-situ sanaci. Cílové polutanty pro tuto technologii jsou obvykleropné uhlovodíky, BTEX, chlorovaná rozpouštědla, PAU a některé POPs.

stazeny-soubor-7.jpg

ENVI-BIOADVOX

 • Tato technologie integruje chemickou oxidaci, pomocí Fentonovy oxidace nebooxidace persíranem, s bioremediací jako dočištěním. Cílové polutanty pro tuto technologii jsouropné uhlovodíky, BTEX, chlorovaná rozpouštědla, organické kyseliny, alkoholy a kyanidy.

Supervizní činnost

 • Společnost ENVISAN-GEM, a.s. a její odborná způsobilost jsou uznávány i státnímiorgány, kterými byla vybrána pro výkon supervize a sanačních prací hrazených ze státníchprostředků. Supervize je zaměřena na kontrolu biologických a kombinovaných sanačníchmetod. ENVISAN-GEM, a.s. se podílí i na supervizi největšího sanačního projektu v Českérepublice - sanace staré ekologické zátěže v areálu bývalého vojenského letiště Hradčanyfinancované Ministerstvem životního prostředí ČR. Kromě toho byl supervizní organizacípro další zakázky FNM a MŽP.
 • Technologie byly kladně projednány Státním zdravotním ústavem a Ministerstvem zdravotnictví - hlavním hygienikem ČR.

 stazeny-soubor.jpgstazeny-soubor-5.jpgstazeny-soubor-6.jpgKde nás najdete?

ENVISAN-GEM,a.s.
Hůry 149
373 71 Rudolfov, České Budějovice

T: +420 387 423 027
F: +420 387 319 228
M: 724 582 136, 602 150 192
E: